Kata Tanya

Kata Tanya :

  • Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu.
  • kata tanya adalah kata atau perkataan yang digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya.
  • Kata tanya mesti diikuti oleh partikel ‘kah’ apabila digunakan di awal ayat tanya.
  • Kata tanya boleh wujud di awal, di akhir atau di tengah ayat
  • Partikel ‘kah’ tidak diperlukan jika kata tanya terletak pada akhir ayat.

 

Contoh :

a. Apakah benda itu ?

b. Buku siapakah ini ?

 

kenapa Kenapakah Ahmad gagal dalam ujian itu ?
bila Bilakah awak akan memulangkan buku saya ?
siapa Engkau ini siapa ?
mengapa Mengapakah baju awak ini basah ?
apa Apakah nama binatang itu ?
bagaimana Bagaimanakah rupa hantu ?
berapa Di dalam kelas itu ada berapa orang murid lelaki ?
mana Nelayan itu dari mana ?