Kata Tugas

Kata Tugas ialah perkataan yang tergolong ke dalam golongan kata yang bersifat pelbagai jenis; iaitu tidak boleh menjadi unsur inti bagi frasa-frasa endosentrik : frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif. Kata-kata tugas hadir dalam ayat, klausa, atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu, sama ada sebagai penghubung, penerang, penentu, penguat, pendepan, pembantu, penegas, penafi  pembenar, pemeri atau tugas-tugas lain.

 

Jenis-jenis Kata Tugas :